Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Adres43-100 Tychy, ul. Edukacji 21
Telefon+48 505-086-534
emailinfo@olimpiady-motyl.pl
 • Przykładowe zdjęcie
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • la
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Regulamin klubu


REGULAMIN KLUBU OLIMPIAD SPECJALNYCH

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

  

§ 1

 

 1. Klub Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Polska - Śląskie, zwany dalej Klubem, nosi nazwę „Motyl”, działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwanych dalej zawodnikami, ich rodzin wolontariuszy i członków Stowarzyszenia.
 2. Klub działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, a w szczególności Rozdziału VI Organizacje Terenowe oraz niniejszego regulaminu.

§ 2

Siedzibą Klubu jest: Zespół Szkół Specjalnych nr 8

Adres: ul. Edukacji 21,43-100 Tychy

§ 3

Klub działa na terenie: Miasta Tychy

§ 4

 1. Klub składa się z minimum 8 zawodników czynnie trenujących.
 2. W przypadku gdy Klub ogranicza swoją działalność do programu „Młodzi Sportowcy” musi skupiać minimum osiem osób czynnie uczestniczących w tym programie.
 3. Uczestnicy programu „Młodzi Sportowcy” uzyskują status zawodnika Olimpiad Specjalnych z chwilą osiągnięcia 8 roku życia.

§ 5

Klub powołuje i nadzoruje Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska, z siedzibą
w Rybniku, ul Hibnera 41, na podstawie protokołu Zebrania Założycielskiego oraz zgody Dyrektora placówki, na terenie której działa Klub.

§ 6

Klub ma prawo używania pieczęci, znaków, odznak, barw itp., zgodnie z obowiązującymi w Stowarzyszeniu zasadami.

§ 7

Klub nawiązuje ścisłą współpracę z Dyrekcją placówki, której podopieczni są członkami Klubu.

 

Rozdział II

Cel i zasady działania

§ 8

Celem Klubu jest:

 1. Realizacja misji, celów i głównych założeń Programu Olimpiad Specjalnych Polska.
 2. Popularyzacja Olimpiad Specjalnych i uczestnictwo zawodników oraz ich rodzin w ruchu Olimpiad Specjalnych.
 3. Rozwój i organizacja sportu, rekreacji, doskonalenie sprawności zarówno fizycznej jak i psychicznej osób
  z niepełnosprawnością intelektualną.
 4. Oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego poszanowania osób
  z niepełnosprawnością intelektualną, oraz ich integracji ze społeczeństwem.
 5. Organizacja i udział w imprezach sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

§ 9

Zadaniem Klubu jest:

 1. Troska o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny zawodników poprzez zapewnienie im udziału w zajęciach sportowych, rekreacji i turystyce oraz w specjalistycznych zajęciach rehabilitacyjnych sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi organizmu.
 2. Rozwijanie zainteresowań sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.
 3. Kształtowanie właściwej postawy społecznej poprzez przestrzeganie norm zgodnego współdziałania
  w zespole, rozwijanie samodzielności i życzliwości oraz wpajanie zasad higieny osobistej.

§ 10

Klub realizuje swoje zadania we współdziałaniu z:

 1. Kierownictwem i Radami placówek, których podopieczni są zawodnikami i zawodnikami – partnerami zrzeszonymi w Klubie.
 2. Organami samorządowymi i rządowymi;
 3. Innymi Klubami i związkami sportowymi oraz stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń;
 4. Rodzinami i wolontariuszami.

§ 11

Klubu opiera swoją działalność przede wszystkim na:

 1. Społecznej pracy swoich członków.
 2. Pomocy materiałowej i organizacyjnej rodziców, działaczy, wolontariuszy, sponsorów i darczyńców itp.
 3. Bazie sportowo-rekreacyjnych placówek, samorządu terytorialnego, związków i klubów sportowych.

 

Rozdział III

Członkowie i Władze KLUBU

 

§ 12

1.Członkami Klubu są:

a)   członek zwyczajny - zgodnie z &10 pkt.1 Statutu Stowarzyszenia - może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.

b)   członek wspierający określony w & 11 Statutu Stowarzyszenia

2.Klub zrzesza również osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zawodników-partnerów, którzy wypełniki deklarację zawodnika Olimpiad Specjalnych.

§ 13

Wysokość składek członkowskich opłacanych przez członków zwyczajnych Klubu i zasady ich wykorzystywania określa Komitet Krajowy.

§ 14

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Klubu Olimpiad Specjalnych.
 2. Zarząd Klubu składający się od 3 do 5 osób, w tym z Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika. 

§ 15

 1. Walne Zebranie Klubu może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest co 4 lata.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest:

       a)   na żądanie Komitetu Regionalnego lub Komitetu Krajowego.

      b)    na pisemny wniosek co najmniej ½ ogólnej liczby członków Klubu, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

§ 16

W  Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie Klubu wymienieni w § 12 ust. 1pkt a
 2. z głosem doradczym – członkowie Klubu wymienieni w § 12 ust. 1 pkt. b i ust 2  przedstawiciele Władz Stowarzyszenia i inni zaproszeni goście.

§ 17

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Wybór Zarządu Klubu w składzie od 3 do 5 osób, w tym Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Wybór Delegatów na Regionalny Zjazd Oddziału.
 3. Delegaci, o których mowa w ust. 2 zachowują swoje mandaty przez okres kadencji.

§ 18

Kadencja Zarządu Klubu trwa 4 lata.

§ 19

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. nadzór nad sprawami rejestracji zawodników Olimpiad Specjalnych , zawodników – partnerów
  i wolontariuszy:
 2. Prowadzenie ewidencji zrzeszonych w Klubie zawodników z niepełnosprawnością intelektualną
  i zawodników – partnerów:
  1. uaktualnianie danych o członkach Klubu Olimpiad Specjalnych;
  2. opracowywanie planu działalności Klubu Olimpiad Specjalnych;
  3. organizowanie i nadzór nad całokształtem działalności Klubu Olimpiad Specjalnych i zdawanie sprawozdania z działalności na Walnym Zebraniu Klubu Olimpiad Specjalnych oraz Komitetowi Regionalnemu przez Regionalny Komitet Wykonawczy;
  4. reprezentowanie Klubu Olimpiad Specjalnych w kontaktach z władzami Oddziału Regionalnego Stowarzyszenia i innych kontaktach na zewnątrz;
   1. zbieranie składek członkowskich w Klubie Olimpiad Specjalnych.

§ 20 

Zarząd Klubu Olimpiad Specjalnych za realizację swoich zadań odpowiada przed Komitetem Regionalnym
i Regionalnym Komitetem Wykonawczym.

§ 21

 1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał

i są protokołowane.

 1. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.
 2. W okresie między posiedzeniami Zarządu, Przewodniczący Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu.

 

Rozdział IV

Postanowienia szczegółowe

 

§ 22

Działalność Klubu rozpoczyna się z chwilą podjęcia Uchwały o powołaniu Klubu, wydanej przez Komitet Regionalny, właściwy dla terenu działania Klubu. 

§ 23

Zarząd Klubu przedstawia Regionalnemu Komitetowi Wykonawczemu strategię działania oraz wielkość potrzeb na ich realizację.

§ 24

Do 15 stycznia każdego roku, Zarząd Klubu składa merytoryczne sprawozdanie za rok ubiegły Regionalnemu Komitetowi Wykonawczemu.

§ 25

Klub może zgłaszać swoich zawodników i zawodników – partnerów na zawody sportowe organizowane przez Oddział Regionalny, zgodnie z zasadami określonymi przez Regionalny Komitet Wykonawczy, imprezy integracyjne oraz sesje treningowe związane z realizacją programu „Młodzi Sportowcy” dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 2 do 7 lat.

§ 26

Klub może ubiegać się o zgodę Komitetu Regionalnego na organizację zawodów Olimpiad Specjalnych
o zasięgu regionalnym, a także imprez związanych z realizacją programu „Młodzi Sportowcy”.

§ 27

Klub zobowiązany jest do systematycznej aktualizacji badań lekarskich swoich zawodników i zawodników - partnerów, udokumentowanych w książeczce Zawodnika Olimpiad Specjalnych.

§ 28

Klub ma prawo zgłaszać do Komitetu Regionalnego lub Regionalnego Komitetu Wykonawczego swoich członków na szkolenia, narady i inne zebrania organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 29

Klub nie może prowadzić samodzielnej polityki finansowej.

§ 30

Klub ma prawo do konta w ramach rachunkowości Oddziału Regionalnego, na zasadach określonych
w porozumieniu zawartym między Regionalnym Komitetem Wykonawczym, a Zarządem Klubu.

§ 31

Klub ma prawo ubiegać się o wsparcie finansowe i materiałowe działalności statutowej na zasadach określonych przez Regionalny Komitet Wykonawczy.

§ 32

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie Statut Stowarzyszenia oraz przepisy
i uchwały podjęte przez Władze Naczelne Stowarzyszenia i Oddziału Regionalnego.

 

Regulamin uchwalony przez Komitet Krajowy Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska w dniu  2 stycznia 2014 roku.

Regulamin przyjęto w dniu 25.04.2014r.

 

 

                                                                                                   Zarząd Klubu:

                                                                                                   Barbara Nowicz- przewodnicząca

                                                                                                   Barbara Wawrzyniak

                                                                                                   Beata Paluch

                                                                                                 Krzysztof Sobiegraj

Marek Gołosz

Pobierz regulamin w formacie PDF 

Partnerzy
AKTUALNOŚCI
DANE KONTAKTOWE
e-mailinfo@olimpiady-motyl.pl

e-mail+48 505-086-534

e-mailwww.olimpiady-motyl.pl